Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1187 1187 192 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 188 188 80 0 100 %
Bảo trợ xã hội 148 148 148 0 100 %
Người có công 14 14 12 0 100 %