Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 355 355 45 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 331 331 86 0 100 %
Bảo trợ xã hội 84 84 83 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %