Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 371 371 49 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 354 354 91 0 100 %
Bảo trợ xã hội 88 88 87 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %