Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1999 1999 310 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 608 608 203 0 100 %
Bảo trợ xã hội 255 255 252 0 100 %
Người có công 37 37 37 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %