Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1943 1943 284 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 590 590 196 0 100 %
Bảo trợ xã hội 230 230 227 0 100 %
Người có công 33 33 33 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %