Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Sinh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1545 1545 341 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 212 212 73 0 100 %
Bảo trợ xã hội 70 70 70 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %