Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 875 875 145 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 144 144 36 0 100 %
Bảo trợ xã hội 120 120 118 0 100 %
Người có công 4 4 4 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %