Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2426 2426 314 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 361 361 62 0 100 %
Bảo trợ xã hội 124 124 124 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 35 35 35 0 100 %
Người có công 18 18 17 0 100 %