Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 849 849 127 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 148 148 75 0 100 %
Bảo trợ xã hội 136 136 136 0 100 %
Người có công 28 28 24 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 8 8 8 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %