Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1210 1210 71 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 137 137 46 0 100 %
Bảo trợ xã hội 60 60 60 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %