Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Lập

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1576 1576 1274 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 503 503 213 0 100 %
Bảo trợ xã hội 143 143 141 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %