Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 900 900 98 0 100 %
Bảo trợ xã hội 168 168 168 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 110 110 20 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %