Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 409 409 369 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 164 164 43 0 100 %
Bảo trợ xã hội 102 102 100 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 11 11 11 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %
Tôn giáo Chính phủ 1 1 0 0 100 %