Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 376 376 339 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 156 156 43 0 100 %
Bảo trợ xã hội 76 76 74 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 11 11 11 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %
Tôn giáo Chính phủ 1 1 0 0 100 %