Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 879 879 877 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 287 287 83 0 100 %
Bảo trợ xã hội 277 277 277 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 39 39 39 0 100 %
Người có công 22 22 21 0 100 %