Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đông Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1209 1209 89 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 275 275 152 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %