Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Văn Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 339 339 332 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 257 257 122 0 100 %
Bảo trợ xã hội 146 146 146 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %
Tiếp công dân 1 1 0 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %