Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Yên Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2402 2402 860 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 386 386 192 0 100 %
Bảo trợ xã hội 177 177 177 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 2 2 2 0 100 %