Thống kê theo lĩnh vực của UBND TT Thiên Tôn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 701 701 210 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 103 103 82 0 100 %
Bảo trợ xã hội 20 20 20 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %
Văn hóa cơ sở 2 2 2 0 100 %