Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Nho Quan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 885 885 885 0 100 %
Chứng thực 585 585 260 0 100 %
Bảo trợ xã hội 237 237 237 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 219 219 159 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 37 37 37 0 100 %
Người có công 23 23 23 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4 4 4 0 100 %