Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Me

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1889 1889 211 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 297 297 103 0 100 %
Bảo trợ xã hội 60 60 60 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %