Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thượng Kiệm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 872 872 872 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 397 397 282 0 100 %
Bảo trợ xã hội 117 117 117 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %