Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 923 923 884 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 539 539 186 0 100 %
Bảo trợ xã hội 92 92 92 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %