Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sơn Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 692 692 61 0 100 %
Văn hóa cơ sở 631 631 631 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 119 119 76 0 100 %
Bảo trợ xã hội 57 56 56 1 98.2 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 22 22 22 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 5 5 0 100 %