Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quang Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 804 804 800 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 647 647 468 0 100 %
Bảo trợ xã hội 132 132 132 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 47 47 47 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %