Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Yên Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 988 988 118 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 426 426 117 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 41 41 41 0 100 %
Bảo trợ xã hội 18 18 18 0 100 %
Văn hóa cơ sở 7 7 7 0 100 %
Người có công 5 5 5 0 100 %