Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Trung Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1911 1911 103 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 324 324 101 0 100 %
Bảo trợ xã hội 21 21 21 0 100 %
Văn hóa cơ sở 20 20 20 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %