Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Tây Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 851 851 174 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 290 290 132 0 100 %
Văn hóa cơ sở 14 14 14 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %
Người có công 4 4 4 0 100 %