Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Tân Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 880 880 94 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 454 454 145 0 100 %
Văn hóa cơ sở 12 12 12 0 100 %
Người có công 4 4 4 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %