Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Vân Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 3020 3020 40 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 464 464 168 0 100 %
Bảo trợ xã hội 28 28 28 0 100 %
Văn hóa cơ sở 14 14 14 0 100 %
Người có công 5 5 5 0 100 %