Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Thanh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 3202 3202 86 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 844 844 266 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %