Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Tân Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2233 2233 62 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 587 587 197 0 100 %
Bảo trợ xã hội 44 44 44 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 43 43 43 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %