Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Phúc Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 6250 6250 130 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 458 458 304 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 193 193 193 0 100 %
Bảo trợ xã hội 39 39 39 0 100 %
Văn hóa cơ sở 15 15 15 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %
Giải quyết khiếu nại 1 1 1 0 100 %