Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Ninh Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4489 4489 301 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 381 381 152 0 100 %
Bảo trợ xã hội 87 87 87 0 100 %
Người có công 23 23 23 0 100 %
Tiếp công dân 1 1 0 0 100 %