Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Ninh Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4097 4097 106 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 630 630 203 0 100 %
Bảo trợ xã hội 76 76 76 0 100 %
Người có công 22 22 22 0 100 %
Văn hóa cơ sở 13 13 13 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 9 9 9 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 3 2 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %