Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Ninh Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2359 2359 0 0 100 %
Bảo trợ xã hội 61 61 61 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 60 60 30 0 100 %
Người có công 23 23 23 0 100 %
Văn hóa cơ sở 16 16 16 0 100 %
Xử lý đơn thư 3 3 3 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %