Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Nam Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2238 2237 107 1 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 334 334 181 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 86 86 86 0 100 %
Bảo trợ xã hội 42 42 42 0 100 %
Người có công 17 17 17 0 100 %
Văn hóa cơ sở 13 13 13 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %