Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Nam Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4110 4110 174 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 519 519 342 0 100 %
Bảo trợ xã hội 41 41 41 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Văn hóa cơ sở 14 14 14 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 2 2 2 0 100 %