Thống kê theo lĩnh vực của UBND thị trấn Phát Diệm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch (Tư pháp) 748 748 365 0 100 %
Chứng thực 437 437 279 0 100 %
Bảo trợ xã hội 115 115 115 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Đất đai 3 3 3 0 100 %