Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đông Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 5059 5059 136 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 678 678 270 0 100 %
Bảo trợ xã hội 35 35 35 0 100 %
Người có công 22 22 22 0 100 %
Văn hóa cơ sở 12 12 12 0 100 %