Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Bích Đào

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4839 4839 130 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 837 837 335 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 112 112 112 0 100 %
Bảo trợ xã hội 35 35 35 0 100 %
Văn hóa cơ sở 13 13 13 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %
Xử lý đơn thư 8 8 8 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %