Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Như Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 778 778 778 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 472 472 335 0 100 %
Bảo trợ xã hội 88 88 87 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %