Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lưu Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1006 1006 700 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 650 650 350 0 100 %
Bảo trợ xã hội 121 121 118 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %