Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lai Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch (Tư pháp) 273 273 134 0 100 %
Chứng thực 240 240 240 0 100 %
Bảo trợ xã hội 93 93 93 0 100 %
Người có công 18 18 18 0 100 %