Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 494 494 494 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 141 141 73 0 100 %
Bảo trợ xã hội 27 27 27 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Trẻ em 1 1 1 0 100 %