Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 870 869 843 1 99.9 %
Hộ tịch (Tư pháp) 353 353 201 0 100 %
Bảo trợ xã hội 143 143 141 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %