Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1355 1355 1345 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 430 430 222 0 100 %
Bảo trợ xã hội 156 156 156 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %