Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 344 344 258 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 114 114 86 0 100 %
Bảo trợ xã hội 63 63 63 0 100 %
Người có công 4 4 4 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %