Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 243 243 239 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 108 108 78 0 100 %
Bảo trợ xã hội 27 27 27 0 100 %