Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 942 942 942 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 274 274 118 0 100 %
Bảo trợ xã hội 77 77 77 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %