Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch (Tư pháp) 429 429 324 0 100 %
Chứng thực 325 325 312 0 100 %
Bảo trợ xã hội 134 134 134 0 100 %
Người có công 30 30 30 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %