Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 635 635 171 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 412 412 248 0 100 %
Bảo trợ xã hội 89 89 89 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Xử lý đơn thư 11 11 11 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 4 4 4 0 100 %