Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 3077 3077 617 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 335 335 180 0 100 %
Bảo trợ xã hội 251 251 251 0 100 %
Người có công 35 35 35 0 100 %
Xử lý đơn thư 4 4 4 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %